Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na poskytování služby poradenství a koučinku pro podnikatele.

Provozovatelem webového rozhraní a poskytovatelem služeb je Ing. Václav Vojtěch, se sídlem v Růžová 1240, 25228 Černošice, IČO: 88036235 (dále jen „poskytovatel“). Kontaktní údaje poskytovatele: e-mail: info@vaclavvojtech.cz, adresa webového rozhraní je www.vaclavvojtech.cz .

Každý návštěvník webového rozhraní je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami.

Ochrana osobních údajů

Je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvních vztahů.

Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smluvních vztahů. Souhlas se zpracováním osobním údajů dle tohoto článku lze kdykoli odvolat.

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplňování údajů, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

Ukládání cookies

Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Využíváme je mj. při sledování návštěvnosti pomocí služeb typu Google Analytics. Nesouhlasíte-li s používáním cookies na vašem počítači, zamezte tomu příslušným nastavením svého webového prohlížeče nebo tyto stránky opusťte.

Závěrečná ustanovení

Změny těchto podmínek či případné existující všeobecné obchodní podmínky klienta platí a jsou závazné pouze, pokud byly poskytovatelem výslovně písemně uznány a potvrzeny.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smluvních vztahů, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi poskytovatelem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu klienta překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

V případě prodlení s úhradou plateb za služby ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturací se klient zavazuje uhradit k rukám poskytovatele smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Kromě nároků dle první věty tohoto odstavce se klient zavazuje ve prospěch poskytovatele uhradit veškeré vedlejší náklady spojené s vymáháním dlužné částky za klientem, a to zejména náklady spojené s upomínkami, se službami advokáta či s úhradou soudních poplatků.

V případě neplatnosti některého z ustanovení těchto podmínek, nezakládá taková skutečnost neplatnost podmínek jako celku. Namísto neplatného ustanovení vstupuje v platnost obecně platná norma, v opačném případě jsou strany povinny se vzájemně dohodnout na řešení, které je nejblíže původně sledovanému obchodnímu účelu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve své poslední aktuální verzi. Poskytovatel má právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit. Změnou těchto podmínek se ruší platnost všech předchozích podmínek. Tato verze je platná od 01. 08. 2017 a je k dispozici na webu www.vaclavvojtech.cz.